ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
La Junta Directiva de la SFG convoca Asamblea General Extraordinaria de Socios, que se celebrará el próximo día 20 de septiembre de 2018, a las 19,00 horas en Primera Convocatoria y media hora después, es decir, a las 19,30 horas, en Segunda Convocatoria, si no se hubiera conseguido el quórum exigido en la Primera.
La Asamblea se celebrará en el Salón de Actos de la Sociedad, sito en la calle San Juan, nº 27 de Donostia-San Sebastián, con el siguiente Orden del Día:
Único punto: Renovación de la Junta Directiva de la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa.
SOCIEDAD FOTOGRAFICA DE GIPUZKOA
BOLETIN DE REPRESENTACION

Don/Doña _____________________________________________________
socio nº_________delega en Don/Doña______________________________ para que con voz y voto le represente en la Junta General Extraordinaria que se celebrará el día 20 de septiembre de 2018 a las 19,00 horas en Primera Convocatoria y a las 19,30 horas en segunda Convocatoria, en el salón de Actos de la Sociedad, sito en la calle San Juan nº 27 de Donostia-San Sebastián.
Fdo:

Notas: Este Boletín de representación deberá de obrar en poder del Secretario de la Asamblea al menos 15 minutos antes del comienzo de la misma, según establecen los estatutos de la S.F.G..
Se admitirán copias de este Boletín

Donostia-San Sebastián, 31 de agosto de 2018
EZ OHIZKO BATZARRE NAGUSIA
Gipuzkoako Argazkilari Elkartearen Batzorde Zuzendariak Bazkideen Batzarre Ez Ohizkora dei egiten du. 2018ko irailaren 20an egingo da, lehen deialdia arratsaldeko 19,00tan eta, bigarrena, ordu erdi bat beranduago egiten delarik, baldin eta lehen deialdirako beharrezko quorum-a beteko ez balitz.
Batzarrea Elkartearen Areto Nagusian egingo da, hots, Donostiako San Juan kaleko 27an. Batzarrerako egitaraua honako hau izango da:
Puntu Bakarra: Gipuzkoako Argazkilari Elkarteko Batzorde Zuzendariko berriztatze.

GIPUZKOAKO ARGAZKILARI ELKARTEA
BESTE KIDEA ERREPRESENTATZEKO BOLETINA

____________________________________________________ Jaun/Andreak
________ bazkide zenb. ______________________________Jaun/Andrengan uzten du bere bozaren zein botuaren ordezkaritza. Aipatu Ordezkaritzak, 2018ko irailaren 20an, 19,00tan lehen deialdian eta ordu erdi beranduago bigarrenean Elkarteak Donostiako San Juan 27an duen egoitan egingo den Asanblada Nagusirako balioko du
Izenpetua:
Oharra: Ordezkaritzako Boletin honek balioa izan dezan, asanbladaren idazkariaren eskuetan egon beharko du gutxienez Asanblada hasi aurretik 15 minutu lehenago, Elkarteko arutegiak hala eskatuta.
Boletinen fotokopiek ere balio dute.

Donostia, 2018ko abuztuaren 31ean