La Junta Gestora de la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa convoca Asamblea General  Extraordinaria de Socios, que se celebrará el próximo día 26 de diciembre de 2019, a las 19,00 horas en Primera Convocatoria y media hora después, es decir, a las 19,30 horas, en Segunda Convocatoria, si no se hubiera conseguido el quórum exigido en la Primera.

La Asamblea se celebrará en el Salón de Actos de la Sociedad, sito en la calle San Juan, nº 27 de Donostia-San Sebastián, con el siguiente Orden del Día:

Primer punto: Modificación del artículo 18 de los Estatutos sobre la composición de la Junta Directiva, adaptado a la ley de Asociaciones de Euskadi.

Segundo punto: Ruegos y preguntas


Gipuzkoako Argazkilari Elkartearen Kudeatzaile Batzordeak Bazkideen Batzarre Ez Ohizkora dei egiten du. 2019ko abenduaren 26an egingo da, lehen deialdia arratsaldeko 19,00tan eta, bigarrena, ordu erdi bat beranduago egiten delarik, baldin eta lehen deialdirako beharrezko quorum-a beteko ez balitz.

Batzarrea Elkartearen Areto Nagusian egingo da, hots, Donostiako San Juan kaleko 27an. Batzarrerako egitaraua honako hau izango da:

Lehen puntu: Zuzendaritza batzardearen osaerari buruz ari den Estatutuen 18 artikuluaren aldaketa, Euskadiko Elkarteen legeari egokituta.

Bigarren puntu: Eskaerak eta galderak